HANWASH UPDATES: Happy Holidays

On behalf of the Board of Directors and staff I would like to extend the warmest of holiday greetings! As I look around at the holiday festivities and beautiful traditions of the season, it makes me appreciate my friends and family more than ever. Sharing these good times with you doubles the joy I feel.

It has been a very challenging year in Haiti for many of our colleagues, friends and family. Through it all, it has been inspiring for me personally to witness the sheer perseverance and resilience of the Haitian people. The support of our partners, Rotarians in Haiti and many friends have enabled us to navigate the challenges and remain focused on our vision of universal and sustainable access to safe drinking water, sanitation and promotion of good hygiene practices throughout the country.

We are most grateful to partners, Rotarians and volunteers in clubs and districts around the world joining Haiti in solidarity. Even through hard times, we continue to mobilize dollars for water and sanitation investments and have kept multiple projects moving ahead in the HANWASH pilot communes.

This success would not have been possible without the tireless commitment of our many volunteers. On behalf of the HANWASH team, I extend our heartfelt gratitude to each of you for your collaboration, for sharing your treasure and talents, and for joining us in our mission to support local leaders in delivering high quality water and sanitation services to the citizens of their communities.

Wishing each of you, especially our Haitian friends, a holiday season filled with peace and blessings, shared with those you love!

Warm regards,
Cynthia Covington
Chair, Board of Directors
HANWASH, Inc


Nan non Konsèy Administrasyon an ak anplwaye yo, mwen ta renmen transmèt ou salitasyon ki pi cho nan jou ferye yo! Pandan m ap gade ozalantoum festivite fen dane yo ak bèl tradisyon sezon an, sa fè m apresye zanmi m ak fanmi m plis pase tout tan. Pataje bon moman sa yo ak nou double lajwa mwen santi.

Se te yon ane trè difisil an Ayiti pou anpil nan kòlèg nou yo, zanmi ak fanmi nou. Pandan tout bagay sa yo, se te yon enspirasyon pou mwen pèsonèlman dèske mwen te temwen pèseverans ak rezistans pèp ayisyen an. Sipò patnè nou yo, Rotaryen an Ayiti ak anpil zanmi pèmèt nou leve defi yo epi rete konsantre sou vizyon nou an pou aksè inivèsèl ak dirab pou dlo potab, asenisman ak pwomosyon bon pratik ijyèn nan tout peyi a.

Nou pi rekonesan anvè patnè, Rotaryen ak volontè ki nan klib ak distri atravè lemonn ki rejwenn Ayiti nan solidarite. Menm nan moman difisil yo, nou kontinye mobilize dola pou envestisman nan dlo ak asenisman e nou rive kenbe avansman sou plizyè pwojè nan komin pilòt HANWASH yo.

Siksè sa a pa t’ap posib san angajman san pran souf anpil volontè nou yo. Nan non ekip HANWASH la, mwen eksprime rekonesans sensè nou bay chak nan nou pou kolaborasyon nou, pou pataj trezò nou ak talan nou yo, epi poutèt nou mete tèt nou ansanm ak nou nan misyon nou pou sipòte lidè lokal yo nan bay sitwayen yo dlo ak sèvis asenisman kalite siperyè nan kominote yo. Nou swete chak nan nou, espesyalman zanmi Ayisyen nou yo, yon sezon fèt ki ranpli ak lapè ak benediksyon ki pataje ak moun ou renmen!

Meyè Ve,
Cynde Covington
Prezidan, Konsèy Administrasyon
HANWASH, Inc